مجالس ما

عنوان مجلس قرار میگیره

اینجا توضیحات مجلس مثل تاریخ برگذاری مجلس چه شخصی بوده و نوع غذا انتخاب شده و تو ضیحاتی مانند این داده میشه 

سلف-سرویس
برگزاری مهمانی

عنوان مجلس قرار میگیره

اینجا توضیحات مجلس مثل تاریخ برگذاری مجلس چه شخصی بوده و نوع غذا انتخاب شده و تو ضیحاتی مانند این داده میشه 

غذا-ته-چین

عنوان مجلس قرار میگیره

اینجا توضیحات مجلس مثل تاریخ برگذاری مجلس چه شخصی بوده و نوع غذا انتخاب شده و تو ضیحاتی مانند این داده میشه 

کباب

عنوان مجلس قرار میگیره

اینجا توضیحات مجلس مثل تاریخ برگذاری مجلس چه شخصی بوده و نوع غذا انتخاب شده و تو ضیحاتی مانند این داده میشه